Menu

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Spoločnosť jungla, s.r.o. pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje potrebné informácie, súvisiace s ochranou osobných údajov.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

 

Informácie poskytnuté pri získavaní osobných údajov

podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: jungla, s.r.o., so sídlom Palkovičova 226/3, 821 08 Bratislava, IČO: 53203216, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 149011/B

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Osobné údaje nebudú spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa.

3. Účel spracúvania osobných údajov (v závislosti od udeleného súhlasu):

 • spracovanie a vybavenie objednávky
 • marketingové účely, zasielanie ponukových emailov, odber noviniek

4. Prevádzkovateľ zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

 • súbory cookies
 • osobné údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, nezáväzného dopytu na ponuku, objednávky a/alebo telefonického hovoru s obchodným zástupcom prevádzkovateľa (meno, priezvisko, názov firmy, telefonický kontakt, e-mailový kontakt)

5. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

6. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednaný tovar alebo službu.

7. Príjemcovia: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám.
Osobné údaje budú poskytnuté predovšetkým zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí budú poskytovať službu pre dotknutú osobu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre podporu a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (napr. dodávateľom IT systémov a pod.). Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté poradcom prevádzkovateľa v prípade realizácie auditu alebo due-dilligence týkajúcich sa korporátnych zmien u prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť takisto poskytnuté orgánom verejnej moci (napr. Úradu na ochranu osobných údajov, polícii a pod.), ak si ich tieto vyžiadajú v rámci svojich právomocí.

8. Forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené: Osobné údaje nie sú a nebudú zverejnené.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnych organizácii: Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácii.

10. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu 4 rokov od ich poskytnutia, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada skôr o ich výmaz.

11. Automatizované rozhodovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva úplné automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

12. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má tieto práva:
a) právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
b) právo na opravu – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
c) právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov
   (i) vyžaduje zákon,
   (ii) je to potrebné na účely archivácie alebo
   (iii) je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov.
V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o výmaz osobných údajov vyhovené.
d) právo namietať spracovávanie – pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu obchod@jungla.sk.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

13. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na prevádzkovateľa písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu obchod@jungla.sk.

 

Informácie o účele spracúvania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ako aj Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov a objednávok, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:

 • údaje z kontaktného formulára výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s Vami ohľadom Vašich otázok
 • údaje z formulára pre nezáväzný dopyt na ponuku, objednávky a telefonického hovoru s obchodným zástupcom výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s Vami ohľadom prebratia detailov objednávky

 

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré Váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba exspirácie cookies je 6 mesiacov.

 

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.