Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: SERVIS MDD s.r.o.,

Ulica a číslo: Mokrohájska cesta 3665/10

Mesto a PSČ: Bratislava, 841 04

Štát : Slovenská republika

IČO: 51193817

DIČ: 2120626959

IČ DPH: SK2120626959

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme SERVIS MDD, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy SERVIS MDD, s.r.o.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho formou platby). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o dielo kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, prípadne sa zruší.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou, avšak úhrada zálohy je nevratná z dôvodu nákladov spojených s objednávkou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov, spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, nie je pevná ani záväzná. Avšak predávajúci sa snaží preukázať dobrú vôľu a snaží sa splniť orientačný termín dodania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na dobu dodania záhradných domčekov v lehote 4 až 28 týždňov od prijatia zálohovej faktúry, a to z dôvodu omeškania výroby, problémov s dopravou, nedostatočného počtu ľudských zdrojov, prípadne nevhodného počasia. Po uplynutí maximálnej doby dodania je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu kompenzáciu za omeškanie alebo zrušenie objednávky.

Všetky produkty sú na objednávku. Z toho dôvodu je orientačná doba dodania vo vymedzenom intervale. Ak je tovar skladom, je to uvedené priamo v detaile produktu. 

Podklad pod (akýmkoľvek) produktom musí byť pevný a rovný.  Podklad je objednávateľ povinný zabezpečiť pred montážou produktu. Spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. nezodpovedá za neodborne pripravený podklad objednávateľom alebo inou spoločnosťou. Ak pri montáži odborný tým zhodnotí, že podklad nie je vhodne pripravený, nebude podklad nijak upravovať ani vyrovnávať. Spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. si vyhradzuje plné právo odmietnuť montáž na nevhodnom podklade. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť opravu / správnu prípravu podkladu a spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. mu ponúkne náhradný termín montáže. Ak objednávateľ trvá na montáži na podklad, ktorý montážny tím považuje za nevhodný, montáž sa uskutoční iba po písomnom súhlase objednávateľa a spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody na produkte spôsobené nevhodným podkladom. 

Spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. nezodpovedá za závady na produktoch spôsobené nevhodnou manipuláciou s produktom, neodbornou montážou alebo montážou na nevhodne pripravený podklad. (Tento bod sa nevzťahuje na objednávky v prípade, že si objednávateľ objednal montáž a / alebo prípravu podkladu ako doplnkovú službu a realizuje ju montážny tím spoločnosti SERVIS MDD, s.r.o.).

Spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. je povinná dodať iba tie produkty a zrealizovať iba tie služby, ktoré boli vopred dohodnuté s objednávateľom. Akékoľvek práce navyše, ktoré nie sú vopred dohodnuté so spoločnosťou SERVIS MDD, s.r.o. má dodávateľ právo odmietnuť realizovať, alebo si za ne účtovať príplatok vo výške 36 € / hodina na každého prítomného zamestnanca.

Všetky obrázky na webovej stránke www.jungla.sk sú ilustračné a konečný vzhľad produktov sa môže odlišovať.

 

3) Právne predpisy a objednávky

Spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. podlieha zákonom Slovenskej republiky, preto začiatkom realizácie predmetu zmlúv a objednávok sa považuje deň, ktorým stavebný úrad vydal stavebné povolenie aj keď zmluva o dielo, objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu. Je to odôvodnené objednávkou produktu (zrubová chata, záhradný dom, nízkoenergetický dom a pod.), ktorý zhotoviteľ a zároveň predávajúci objednáva a dáva do výroby, čím pokrýva náklady spojené so zaobstaraním objednávky.

Spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. nevie ovplyvniť urýchlenie procesov spojených so stavebným povolením. Pokiaľ si klient žiada začať práce pred vystavením stavebného povolenia stavebným úradom, tak spoločnosť Jungla s.r.o. neberie na seba žiadnu právnu zodpovednosť za toto rozhodnutie a taktiež nie je povinná začať stavebné práce bez oficiálneho stavebného povolenia, prípadne ohlášky stavby. Pokiaľ objednávateľ vyvíja nátlak a chce porušovať zákon, predávajúci je povinný  túto skutočnosť nahlásiť na príslušný stavebný úrad resp. slovenskú justíciu. Objednávateľ je povinný informovať spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. o získaní stavebného povolenia (ak si ho vybavuje objednávateľ sám) minimálne 90 dní pred začatím realizácie stavby výhradne e-mailom. 

Pri kúpe akéhokoľvek produktu z našej ponuky, či už upraveného alebo zo sériovej výroby je objednávateľ povinný si prečítať naše všeobecné obchodné podmienky a podpisom zmluvy s nimi súhlasí, aj keď to v zmluve nie je uvedené a to z dôvodu, že na každý produkt sa viažu tieto všeobecné obchodné podmienky. 
 

Stavba je majetkom SERVIS MDD, s.r.o. až do chvíle, kým kupujúci písomne alebo úhradou čiastky potvrdí prevzatie stavby. Estetické nedokonalosti, praskliny, nerovnosti alebo iné prirodzené deformácie sa nedajú pokladať za dôvod neprebratia stavby.

Pokiaľ kupujúci odmieta zaplatiť predávajúcemu sumu za produkt / služby, predávajúci môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky, resp. si môže produkt zobrať naspäť na náklady kupujúceho.  
 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom na obchod@jungla.sk s predmetom správy: ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY č. _________ . Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

Rovnako prosím postupujte aj pri zrušení objednávky. 

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber: Objednávku nie je možné vyzdvihnúť osobne.

Tovar je doručovaný prepravnou  firmou.

Cena prepravy je bezplatná na území Slovenskej republiky. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovaných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Reklamácia zásielky je možná do 7 dní od doručenia za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní. Dopravu na ťažko dostupné miesta, kde nie je možný prístup nákladným autom, je objednávateľ povinný bezodkladne nahlásiť dodávateľovi (spoločnosti SERVIS MDD, s.r.o.). V takomto prípade má spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. právo na zaúčtovanie ceny dopravy a vyloženia tovaru k celkovej sume objednávky. 

 

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade, ktorý Vám bude doručený, prípadne doručený na Vašu e-mailovú adresu. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za stratený čas. Záruka sa nevzťahuje na praskliny, nerovnosti materiálov alebo na akékoľvek iné prirodzené deformácie.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu jedného mesiaca odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade preukázania chýbajúcich dielov dodaného materiálu vzniká dodávateľovi povinnosť dodať chýbajúce diely do 30 dní odo dňa preukázania. Zistením chýbajúcich dielov nevzniká právo objednávateľa na žiadnu bezplatnú doplnkovú službu dodávateľa. 

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. 

 

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady, spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.). 
 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Doprava zostáva bez zmeny.

Cesta na miesto doručenia musí byť priechodná pre väčšie automobily (napr. dodávka, auto s rukou, kamión – podľa veľkosti objednaného produktu). Cesta musí byť pevná a prejazdná. V prípade, že po príchode na miesto šofér vyhodnotí cestu ako neprejazdnú (napr. príliš úzka, neupravená poľná cesta a pod.), môžu Vám byť účtované náklady spojené s opätovnou prepravou alebo ručným vykladaním produktu na väčšiu vzdialenosť ako 5 m. 

Cena dodania ostáva bezplatná, za predpokladu že kupujúci zabezpečí bezproblémovú vykládku tovaru (5 m od príjazdovej cesty pri ručnom vykladaní a mechanickom na maximálne možnosti vozidla (mechanickej ruky). Pri nosení tovaru do väčšej vzdialenosti ako 5 m si predávajúci, resp. prepravná spoločnosť, môže účtovať poplatok.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Doručenie záhradných domčekov a záhradných  chát a garáží je v rozmedzí 4 až 22 týždňov od objednávky produktu. Pre výrobky na mieru a produkty v ponuke "víkendové a celoročné chaty" je doba dodania 8 až 54 týždňov, v závislosti od produkcie a množstva objednávok, resp. problémov s výrobou. Podľa bodu 2 týchto VOP: "Predávajúci si vyhradzuje právo na  dobu dodania 4 až 22 týždňov na záhradné domčeky a záhradné chaty od prijatia zálohovej faktúry, a to z dôvodu omeškania výroby, problémov s dopravou, nedostatočného počtu ľudských zdrojov, prípadne nevhodného počasia. Po uplynutí maximálnej doby dodania je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu kompenzáciu za omeškanie v prípade dohody medzi zmluvnými stranami alebo zrušenie objednávky."

Tovar objednaný na mieru nie je možné vrátiť, ani nie je možné zrušiť objednávku.

 

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 

Platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Objednávku budeme realizovať po obdržaní platby na bankový účet.

Nákladná preprava – objednaný tovar Vám zašleme nákladnou prepravou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
 

Kupujúci si môžu uplatniť zľavu, ak sa na našej facebookovej stránke zapojili do súťaže a boli vylosovaní, alebo bola zľava poskytnutá predajcom spoločnosti SERVIS MDD, s.r.o.

Zľavy určené na konkrétny produkt alebo službu nie sú prenosné na iný produkt / službu.

 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nie sú šifrované všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6) všeobecných obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: 

Zašlite výrobok na adresu vopred dohodnutú s predávajúcim, ktorý určí najbližšie možné miesto. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných materiálov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. V prípade zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii produktov a termíne doručenia. 

 

12.) Súťaže a uplatnenie výhry

V prípade vyhlásenia súťaže na sociálnych sieťach, ktoré spravuje spoločnosť SERVIS MDD, s.r.o. (ďalej v tomto odseku už len „vyhlasovateľ súťaže“) platia nasledujúce podmienky. 

Predmet súťaženia, teda výhra, je vždy uvedená v príspevku súťaže spolu s podmienkami, ktoré musia súťažiaci splniť, aby ich zapojenie do súťaže bolo platné. V príspevku je ďalej uvedený dátum a čas ukončenia súťaže. V prípade, že je uverejnený iba dátum ukončenia súťaže, súťaž prebieha do polnoci daného dňa. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo trvanie súťaže predĺžiť alebo skrátiť, pričom o tejto zmene informuje súťažiacich v súťažnom príspevku. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v priebehu jej trvania. 

Vyhlasovateľ súťaže má po ukončení súťaže 10 dní na spracovanie a žrebovanie víťaza. Dobu zverejnenia výhercu určuje vyhlasovateľ súťaže. Meno výhercu vyhlasovateľ súťaže uverejní v samostatnom príspevku na sociálnej sieti, prípadne kontaktuje výhercu iným spôsobom. 

V prípade, že je výhrou súťaže jeden alebo viac produktov z aktuálnej ponuky spoločnosti SERVIS MDD, s.r.o., súčasťou výhry nie sú doplnkové služby ani doplnkové produkty ak v súťažnom príspevku nie je uvedené inak. Výherca je povinný kontaktovať vyhlasovateľa a poskytnúť mu údaje, ktoré umožnia odovzdanie / prevzatie výhry. Výherca je povinný uhradiť dopravu výherného produktu, prípadne si produkt vyzdvihnúť v skladových priestoroch spoločnosti. Doba dodania výherného produktu je 12 až 24 týždňov. 

Vyhlasovateľ súťaže nebude výhercu kontaktovať, ale jeho meno zverejní na príslušnej sociálnej sieti. Žiadame súťažiacich, aby si pozorne prečítali obchodné podmienky, ako aj podmienky súťaže a neposielali svoje osobné údaje tretím osobám vystupujúcim v mene spoločnosti SERVIS MDD, s.r.o. Spoločnosť komunikuje s klientmi a súťažiacimi výhradne cez oficiálne stránky a profily na sociálnych sieťach, e-mailom obchod@jungla.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 994 733. Za zneužitie osobných údajov poskytnutých tretím osobám, ktoré vystupujú v mene spoločnosti vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaša SERVIS MDD, s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 20.08.2021 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.