Vklad nehnuteľnosti do katastra? Nezamdlievajte! Máme pre vás 5 odpovedí na najčastejšie kladené otázky

28.6.2021
zdieľaj
Možno sa práve obzeráte po novej nehnuteľnosti, možno predávate svoju starú, aby ste si mohli zadovážiť vysnívaný drevodom. V oboch z týchto prípadov ste sa však s najväčšou pravdepodobnosťou stretli s povinnosťou vkladu do katastra. Netušíte, ktorá bije? Nijaký problém, na vaše otázky radi odpovieme v tomto článku.

1. Čo je vlastne vklad do katastra nehnuteľností? 

Mnohí by si mysleli, že podpisom zmluvy získa predávaný dom alebo byt nového majiteľa. Nuž, nie je to celkom tak. Celý proces musí byť zavŕšený katastrálnym konaním, ktoré de facto potvrdzuje prevod tzv. vlastníckeho práva. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností je teda nevyhnutným zákonným krokom, nasleduje po uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti a slúži na to, aby novému majiteľovi povolením vkladu zabezpečil plné vlastnícke právo na túto nehnuteľnosť. 


2. Kto podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností? 

V prípade, že nehnuteľnosť kupujete či predávate cez realitnú kanceláriu, o návrh sa postará maklér. Ak však predaj / kúpu realizujete na vlastnú päsť, návrh na vklad musí podať „navrhovateľ”, teda ten účastník alebo účastníci zmluvy, ktorí chcú získať právo na nehnuteľnosť.

 

3. Čo všetko tento proces obnáša?

Na schválenie návrhu budete potrebovať tri veci: 

  • zmluvu o prevode nehnuteľnosti,
  • samotný návrh na vklad,
  • doklad o uhradení správnych poplatkov.

Na katastrálny odbor okresného úradu predložíte návrh vkladu do katastra nehnuteľností, o ktorom katastrálny úrad rozhodne do 30 dní, prípadne si môžete požiadať o urýchlené konanie. V dnešnej dobe rozlišujeme dve formy návrhov na vklad:  

a) písomná verzia návrhu na vklad

Podáva sa v dvoch rovnopisoch, po doručení vyznačí katastrálny odbor na návrhu presný čas a dátum odovzdania, od ktorého začína plynúť časové obdobie, v ktorom okresný úrad rozhodne o povolení / zamietnutí návrhu. Spolu s návrhom podávate i prílohy, ktoré uvádzame v článku nižšie, ako aj doklad o zaplatení poplatkov,

b) elektronický návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Návrh je možné podať i elektronicky na portáli ESKN, podáva sa rovnakým spôsobom, avšak len v jednom rovnopise návrhu s jedným súborom príloh.

Ak okresný úrad v katastrálnom konaní zistí splnenie všetkých podmienok pre vklad, tak vklad povolí, v prípade zistenia chýb vyzve na ich opravenie. Vlastnícke právo potom prechádza na majiteľa dňom rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu.

lepenie známky na obálku návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Návrh na vklad nehnuteľnosti do katastra podávate písomne alebo elektronicky

 

4. Budem platiť nejaké poplatky za vklad do katastra nehnuteľností?

Za úkony orgánov štátnej správy a vyšších územných celkov je potrebné zaplatiť správne poplatky. V prípade návrhu o vklad do katastra ide o sumu 66 €, pri elektronickej forme návrhu je to polovica. Ak žiadateľ trvá na zrýchlenom konaní, teda rozhodnutí úradu do 15 dní, výška poplatku stúpa na 266 €


5. Čo musí obsahovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností?

a) označenie navrhovateľa

Ním je v tomto prípade ten účastník či viacero účastníkov, ktorí majú na základe zmluvy nadobudnúť právo na nehnuteľnosť. V prípade fyzickej osoby sa v návrhu uvádza meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (v prípade cudzincov iné identifikačné číslo), trvalý pobyt alebo korešpondenčnú adresu a údaj o štátnej príslušnosti. Ak je navrhovateľom právnická osoba, uvedie sa obchodné meno, IČO a sídlo.

b) označenie adresáta

Uvádza sa názov okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza vaša nehnuteľnosť.

c) označenie predmetu návrhu

V tomto prípade ide o vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

d) označenie právneho úkonu

Definujete úkon, na základe ktorého sa mení právo na nehnuteľnosť (kúpna zmluva či darovacia zmluva). Pozor, je potrebné uviesť všetky právne úkony, ktoré sú predmetom návrhu (ak sa napríklad uzatvára zmluva o prevode vlastníctva a zároveň o zriadení vecného bremena,  je potrebné uviesť oba právne úkony).

e) označenie nehnuteľnosti

V návrhu uvádzate všetky nehnuteľnosti, ktorých sa vklad týka, spolu s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu.

predávanie kľúčov od nehnuteľnosti po vklade do katastra
Na vlastnícke právo k novému domu si počkáte do 30 dní

 

Je potrebné priložiť k návrhu nejaké dokumenty? 

Áno, podľa katastrálneho zákona musia byť k návrhu na vklad priložené tieto prílohy:

a) zmluva medzi vlastníkom a nadobúdateľom vlastníckeho práva,

podľa ktorej má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra. Prikladá sa v dvoch vyhotoveniach.

V prípade bytu alebo nebytového priestoru tvorí prílohu zmluvy tiež:

b) prehlásenie pre kataster nehnuteľností

Ide o čestné vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o tom, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky.

V špeciálnych prípadoch môže byť potrebné priložiť aj ďalšie prílohy:

c) verejná listina

alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak nie je uvedené na liste vlastníctva.

d) identifikácia parciel,

v prípade, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva.

e) geometrický plán,

ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena.

f) dohoda o splnomocnení,

ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom.

g) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad,

ktoré je potrebné priložiť v papierovej podobe (prikladáte v prípade, že ste najviac 90 dní pred podaním návrhu podali oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe).

muž podáva žene škatuľu pri sťahovaní do nového domu
Po schválení návrhu na vklad sa sťahujete naozaj do vlastného

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok špecifického charakteru sa neváhajte obrátiť na katastrálny úrad, v ktorom chcete návrh na vklad podávať. So znalosťami o základných atribútoch a súčastiach návrhu však celý proces určite hravo zvládnete aj sami.

zdieľaj